Alexis Village, Illinois Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Alexis Village, Illinois

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Alexis Village total housing units. Alexis Village saw a decrease of -10 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Alexis Village occupied housing units. Alexis Village saw a decrease of -7 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Alexis Village renter occupied housing units. There was a decrease of -28 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Alexis Village occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Alexis Village occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Alexis Village vacant housing units. Alexis Village saw a decrease of -3 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Alexis Village for rent housing units. There was an increase of 1 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Alexis Village rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Alexis Village for sale housing units. Alexis Village saw an increase of 2 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Alexis Village sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Alexis Village for seasonal, recreational, or occasional use housing units. Alexis Village saw an increase of 1 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Alexis Village for migrant workers housing units. There was a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Alexis Village listed as vacant other housing units. There was a decrease of -7 units between 1990 and 2000.