Allerton Village, Illinois Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Allerton Village, Illinois

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Allerton Village total housing units. There was a decrease of -2 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Allerton Village occupied housing units. There was a decrease of -1 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Allerton Village renter occupied housing units. There was a decrease of -3 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Allerton Village occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Allerton Village occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Allerton Village vacant housing units. There was a decrease of -1 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Allerton Village for rent housing units. Allerton Village saw a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Allerton Village rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Allerton Village for sale housing units. There was an increase of 5 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Allerton Village sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Allerton Village for seasonal, recreational, or occasional use housing units. There was an increase of 2 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Allerton Village for migrant workers housing units. There was a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Allerton Village listed as vacant other housing units. Allerton Village saw a decrease of -7 units between 1990 and 2000.