Ashland Village, Illinois Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Ashland Village, Illinois

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Ashland Village total housing units. There was an increase of 58 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Ashland Village occupied housing units. There was an increase of 63 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Ashland Village renter occupied housing units. Ashland Village saw a decrease of -21 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Ashland Village occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Ashland Village occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Ashland Village vacant housing units. Ashland Village saw a decrease of -5 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Ashland Village for rent housing units. Ashland Village saw an increase of 8 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Ashland Village rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Ashland Village for sale housing units. There was an increase of 5 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Ashland Village sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Ashland Village for seasonal, recreational, or occasional use housing units. Ashland Village saw a decrease of -1 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Ashland Village for migrant workers housing units. There was a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Ashland Village listed as vacant other housing units. There was a decrease of -2 units between 1990 and 2000.