Bethalto Village, Illinois Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Bethalto Village, Illinois

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Bethalto Village total housing units. There was an increase of 234 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Bethalto Village occupied housing units. There was an increase of 268 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Bethalto Village renter occupied housing units. There was an increase of 223 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Bethalto Village occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Bethalto Village occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Bethalto Village vacant housing units. There was a decrease of -34 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Bethalto Village for rent housing units. There was a decrease of -47 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Bethalto Village rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Bethalto Village for sale housing units. Bethalto Village saw a decrease of -17 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Bethalto Village sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Bethalto Village for seasonal, recreational, or occasional use housing units. There was an increase of 7 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Bethalto Village for migrant workers housing units. There was a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Bethalto Village listed as vacant other housing units. Bethalto Village saw an increase of 21 units between 1990 and 2000.