Bethel Acres Town, Oklahoma Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Bethel Acres Town, Oklahoma

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Bethel Acres Town total housing units. There was an increase of 156 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Bethel Acres Town occupied housing units. There was an increase of 109 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Bethel Acres Town renter occupied housing units. Bethel Acres Town saw an increase of 7 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Bethel Acres Town occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Bethel Acres Town occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Bethel Acres Town vacant housing units. Bethel Acres Town saw an increase of 47 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Bethel Acres Town for rent housing units. Bethel Acres Town saw an increase of 51 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Bethel Acres Town rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Bethel Acres Town for sale housing units. There was a decrease of -2 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Bethel Acres Town sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Bethel Acres Town for seasonal, recreational, or occasional use housing units. There was an increase of 4 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Bethel Acres Town for migrant workers housing units. There was a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Bethel Acres Town listed as vacant other housing units. There was a decrease of -20 units between 1990 and 2000.