Cimarron County, Oklahoma Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Cimarron County, Oklahoma

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Cimarron County total housing units. There was a decrease of -107 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Cimarron County occupied housing units. There was a decrease of -43 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Cimarron County renter occupied housing units. There was an increase of 17 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Cimarron County occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Cimarron County occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Cimarron County vacant housing units. There was a decrease of -64 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Cimarron County for rent housing units. There was a decrease of -40 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Cimarron County rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Cimarron County for sale housing units. Cimarron County saw an increase of 50 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Cimarron County sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Cimarron County for seasonal, recreational, or occasional use housing units. There was a decrease of -17 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Cimarron County for migrant workers housing units. Cimarron County saw a decrease of -12 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Cimarron County listed as vacant other housing units. There was a decrease of -30 units between 1990 and 2000.