Atwood Borough, Pennsylvania Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Atwood Borough, Pennsylvania

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Atwood Borough total housing units. There was a decrease of -6 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Atwood Borough occupied housing units. Atwood Borough saw an increase of 1 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Atwood Borough renter occupied housing units. There was a decrease of -4 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Atwood Borough occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Atwood Borough occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Atwood Borough vacant housing units. Atwood Borough saw a decrease of -7 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Atwood Borough for rent housing units. There was a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Atwood Borough rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Atwood Borough for sale housing units. There was a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Atwood Borough sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Atwood Borough for seasonal, recreational, or occasional use housing units. Atwood Borough saw a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Atwood Borough for migrant workers housing units. Atwood Borough saw a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Atwood Borough listed as vacant other housing units. There was a decrease of -2 units between 1990 and 2000.