Montour County, Pennsylvania Real Estate Statistics

Home and Real Estate Statistics for Montour County, Pennsylvania

Housing Units By Status

Total Housing Units

We have no data for Montour County total housing units. There was an increase of 742 units between 1990 and 2000.

Total Occupied Housing Units

We have no data for Montour County occupied housing units. There was an increase of 542 units between 1990 and 2000.

Renter Occupied Housing Units

We have no data for Montour County renter occupied housing units. Montour County saw an increase of 57 units between 1990 and 2000.

Units Occupied with a Loan or Mortgage

We have no data for Montour County occupied with a loan or mortgage housing units.

Units Occupied Clear of Any Loan or Mortgage

We have no data for Montour County occupied clear of any loan or mortgage housing units.

Total Vacant Housing Units

We have no data for Montour County vacant housing units. There was an increase of 200 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed For Rent

We have no data for Montour County for rent housing units. There was an increase of 83 units between 1990 and 2000.

Rented, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Montour County rented - but not occupied housing units.

Vacant Units Listed For Sale

We have no data for Montour County for sale housing units. Montour County saw an increase of 47 units between 1990 and 2000.

Sold, but Not Occupied Vacant Units

We have no data for Montour County sold - but not occupied housing units.

Vacant Units For Seasonal, Recreational, or Occasional Use

We have no data for Montour County for seasonal, recreational, or occasional use housing units. Montour County saw an increase of 40 units between 1990 and 2000.

Vacant Units for Migrant Workers

We have no data for Montour County for migrant workers housing units. Montour County saw a decrease of 0 units between 1990 and 2000.

Vacant Units Listed as an Other Status

We have no data for Montour County listed as vacant other housing units. Montour County saw an increase of 35 units between 1990 and 2000.